Bli medlem Logga in

Bli medlem

Användaruppgifter

{{error}}
{{error}}
{{error}}
{{error}}
{{error}}

Kontaktuppgifter

{{error}}
{{error}}
Keita Gaming är en ideell förening som kräver personuppgifter. Att ange annan persons uppgifter är olagligt och kommer rapporteras.
{{error}}
{{error}}
Jag har läst och godkänner användarvillkoren
{{error}}
Skapa kontot
{{entity}}: {{error}}

Användarvillkor

Genom att skapa ett konto hos Keita Gaming accepterar du Keita Gamings stadgar. Det är kostnadsfritt att gå med i Keita Gaming.

Keita Gaming är anslutna till Sverok. När du går med i Keita Gaming går du således även med i Sverok.

När du skapar ett konto hos Keita Gaming godkänner du att föreningen registerar personnummer, adress, e-post och telefonnummer och lagrar dessa uppgifter digitalt i enlighet med personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Uppgifterna får användas till att ansöka om bidrag åt föreningen. Uppgifter kommer INTE spridas till tredje part med undantag för bidragsgivare

Stadgar

$1 Föreningens namn:

Föreningens namn är Keita-Gaming

$2 Föreningens säte:

Styrelsen har sitt säte i Västerås

$3 Föreningsform:

Föreningen är en idéell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

$4 Syfte:

Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

$5 Oberoende:

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

$6 Verksamhetsår:

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december

$7 Medlemmar:

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan stängas av från föreningen efter beslut av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

$8 Styrelsen:

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

$9 Revisorer:

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

$10 Valberedning:

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valbererade. Valbar är medlem i föreningen.

$11 Ordinarie årsmöte:

Ordinare årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behörighe
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av två personer att justera protokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • Ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorernas berättelse för förra året
 • Ansvarfrihet för förra årets styrelse
 • Åres verksamhetsplan
 • Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 • Val av årets styrelse
 • Val av årets revisor
 • Val av årets valberedare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

$12 Extra årsmöte:

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

$13 Firmateckning:

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

$15 Rösträtt:

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har rätt att rösta. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

$16 Stadgeändring:

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

$17 Upplösning:

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.